Synthia & Mike Wedding Album 001 (Side 1)Synthia & Mike Wedding Album 002 (Sides 2-3)Synthia & Mike Wedding Album 003 (Sides 4-5)Synthia & Mike Wedding Album 004 (Sides 6-7)Synthia & Mike Wedding Album 005 (Sides 8-9)Synthia & Mike Wedding Album 006 (Sides 10-11)Synthia & Mike Wedding Album 007 (Sides 12-13)Synthia & Mike Wedding Album 008 (Sides 14-15)Synthia & Mike Wedding Album 009 (Sides 16-17)Synthia & Mike Wedding Album 010 (Sides 18-19)Synthia & Mike Wedding Album 011 (Sides 20-21)Synthia & Mike Wedding Album 012 (Sides 22-23)Synthia & Mike Wedding Album 013 (Sides 24-25)Synthia & Mike Wedding Album 014 (Sides 26-27)Synthia & Mike Wedding Album 015 (Sides 28-29)Synthia & Mike Wedding Album 016 (Side 30)