Jennifer ZimmermanSenior - Korryn WM 1500Senior - KorrynAlejandra MercadoJenna Murrieta & Laguna Beach